Yasalar/Düzenlemeler

 

1. Anayasa

1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


2. Kanunlar

2.1. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

2.2. Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2.3. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

2.4. Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun

2.5. Belediye Kanunu

2.6. Büyükşehir Belediyesi Kanun

2.7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2.8. Deniz İş Kanunu

2.9. Devlet Memurları Kanunu

2.10. Emlak Vergisi Kanunu

2.11. Evrensel Hizmet Kanunu

2.12. Gelir Vergisi Kanunu

2.13. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2.14. Gümrük Kanunu

2.15. İl Özel İdaresi Kanunu

2.16. İlköğretim ve Eğitim Kanunu

2.17. İmar Kanunu

2.18. İş Kanunu

2.19. Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu

2.20. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2.21. Karayolları Trafik Kanunu

2.22. Kat Mülkiyeti Kanunu

2.23. Katma Değer Vergisi Kanunu

2.24. Mesleki Eğitim Kanunu

2.25. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2.26. Milli Eğitim Temel Kanunu

2.27. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

2.28. Noterlik Kanunu

2.29. Nüfus Hizmetleri Kanunu

2.30. Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

2.31. Özel Öğretim Kurumları Kanunu

2.32. Özel Tüketim Vergisi Kanunu

2.33. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

2.34. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun

2.35. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

2.36. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

2.37. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

2.38. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2.39. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

2.40. Terörle Mücadele Kanunu

2.41. Türk Ceza Kanunu

2.42. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

2.43. Türk Medenî Kanunu

2.44. Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun


3. Kanun Hükmünde Kararnameler

3.1. Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3.2. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


4. Yönetmelikler

4.1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

4.2. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği

4.3. Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

4.4. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

4.5. Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik

4.6. Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

4.7. İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi İle Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

4.8. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

4.9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4.10. Karayolu Taşıma Yönetmeliği

4.11. Karayolları Trafik Yönetmeliği

4.12. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

4.13. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

4.14. Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği

4.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği

4.16. Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik

4.17. Otopark Yönetmeliği

4.18. Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik

4.19. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

4.20. Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

4.21. Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

4.22. Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4.23. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği

4.24. Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına Ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

4.25. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik

4.26. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

4.27. Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik

4.28. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik

4.29. Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği

4.30. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik

4.31. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik

4.32. Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

4.33. Vakıflar Yönetmeliği

4.34. Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4.35. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

4.36. Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği


5. Genelgeler

5.1. Özürlüler ile ilgili 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

5.2. 2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Konulu 2004/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

5.3. Özürlülerin İstihdamı Hakkındaki 2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi

5.4. Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

5.5. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Hizmet Binası Bünyesinde Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Özel Bakım Merkezleri Açılması konulu 2008/6 sayılı Genelgesi

5.6. 5579 sayılı Kanun Değişikliği Hakkında SHÇEK Genel Müdürlüğünün Yayınladığı 2007/2 sayılı SHÇEK Genelgesi

5.7. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakıma Muhtaç Özürlülerin Acil Yerleştirme İşlemleri konulu 2008/7 sayılı Genelgesi

5.8. İçişleri Bakanlığının Malul, Gazi ve Engellilere Ait Araçların Park Etmeleri Konulu Genelgesi

5.9. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında Genelgesi (2008/60)

5.10. Sağlık Bakanlığının Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarından Ücret Alınıp Alınmayacağı Hakkındaki 2004/30 sayılı Genelgesi

5.11. Sağlık Bakanlığının Özürlü Kişilere Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Konulu 2008/43 sayılı Genelgesi

5.12. Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Hakkında Genelge


6. Tebliğler

6.1. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

6.2. Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 222)

6.3. Gümrük Vergisi Genel Tebliği (Seri No:2)

6.4. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 110)

6.5. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)


7. Kitapta Yer Almayan ve Özürlüleri İlgilendiren Mevzuata İlişkin Liste


Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat Kitabını indirmek için tıklayınız. (pdf – 2.90 MB)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: